Lập hồ sơ hoàn công và tư vấn thủ tục pháp lý hoàn công các công trình hiện hữu và lập hồ sơ xin phép xây dựng và tư vấn thủ tục pháp lý xin phép xây dựng các công trình trong thiết kế quy hoạch 1/500.